X

RhinoCeros

سرفصل های دوره 
دستورات ترسیمی دو بعدی و تهیه نقشه های معماری
نما و مقطع گرفتن از پروژه
اضافه کردن جزئیات به نماها و مقاطع
شیت بندی
کار با سطوح هندسی
تبدیل پلان به حجم
وارد کردن نقشه های معماری در راینو و خروجی گرفتن از آن
رفع ایرادات مرسوم در نقشه های معماری
تولید سطوح منحنی آزاد در راینو و مفهوم
اصلاح سطوح با استفاده از نقاط کنترلی
روش­های پیشرفته تولید سطوح منحنی
طراحی joint ها برای خطوط و سطوح در راینو
اتصال یکپارچه بین سطوح منحنی آزاد
آنالیز یکپارچگی سطوح
تولید حجم گسترده از فرم­های معماری
ابزارهای کاربردی برای ماکت سازی در راینو
تکنیک­های پیشرفته حجم­سازی بر روی سطوح منحنی آزاد

دو شعبه فعال