X

دپارتمان مالي و حسابداری

مجتمع فنی تهران پایتخت افتخار دارد بیش از20 سال است که با آموزش حسابداری نظری و عملی و آموزش مهارت های فناوری ازطریق نرم افزار های حسابداری ، هزاران هنرجو و کارآموز و همچنین کارمند حسابداری را طبق آخرین متد آموزشی تربیت و به شرکت ها ، مؤسسات تولیدی ، تجاری و خدماتی معرفی نموده است. با در نظر گرفتن اینکه حسابداری کاربردی یکی از رشته های مورد نیاز کشور می باشد ، اشخاص آموزش دیده در این رشته به آسانی جذب بازار کار خواهند شد. لذا مجتمع فنی تهران پایتخت سالهاست که رشته حسابداری کاربردی ویژه بازار کار را طراحی نموده و به شرح زیر آموزش می دهد :

.حسابداری مؤسسات خدماتی شامل :

تعریف حسابداری و انواع رشته های حسابداری ، دفاتر حسابداری ، اسناد حسابداری ، هزینه ها و روش ثبت آنها در دفاتر،  معادله حسابداری ، سرمایه اولیه ،  دارائیها-بدهیها-درآمدها ، سرمایه مجدد ، اصلاح حسابها ، برداشت غیر نقدی  و نقدی ، بستن حساب های موقت و دائم ، تهیه صورتهای مالی پایان هر دوره ،  و ارائه گزارش به افراد در هر دوره مالی.

2. حسابداری مؤسسات بازرگانی که شامل موارد زیر می باشد :

حسابداری روش های ثبت و نگهداری کالا ، ، حسابداری روش های خرید و فروش کالا ، حسابداری روش های قیمت گذاری کالای فروش رفته ، تهیه صورت مغایرت های بانکی و بررسی علل ایجاد مغایرت ها ،  ثبت روزنامه اصلاح مغایرت ها ، روشهای استهلاک دارائیهای ثابت و نحوه محاسبه  هزینه استهلاک  ، و انجام ثبت روزنامه آن در هر یک از روش های استهلاک در دفاتر حسابداری ،  تهیه وارائه صورت های مالی در پایان هر دوره مالی ، قیمت گذاری موجودی کالای پایان دوره.  

3.حسابداری شرکت هاکه شامل موارد زیرمی باشد:

عملیات حسابداری شرکت های سهامی و انواع  آنها

عملیات شرکت های تضامنی و تفاوت آن با شرکت های سهامی

عملیات شرکت های تعاونی و انواع آنها از نظر فعالیت مربوطه

تهیه صورت های مالی هریک از شرکت هادر پایان هر دوره مالی آنها

4.حسابداری حقوق و دستمزد که شامل موارد زیر می باشد:

محاسبه حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان در پایان هر ماه و نحوه ثبت آنها در دفاتر حسابداری شرکت ها

محاسبه حق بیمه سهم کارگر و سهم کارفرما و ثبت آنها در دفاتر حسابداری

محاسبه مالیات حقوق و دستمزد کارکنان و ثبت آنها در دفاتر حسابداری  

محاسبه حقوق خالص کارکنان بعد از منظور نمودن کسور قانونی

انجام ثبت روزنامه حقوق و دستمزد ومزایای ناخالص کارکنان در دفاتر حسابداری

انجام ثبت روزنامه پرداخت  حقوق و دستمزد خالص کارکنان در دفاتر حسابداری شرکت ها و موسسات

5.عملیات حسابداری پیشرفته که شامل موارد زیر می باشد:

عملیات حسابداری ترکیب تجاری شرکت ها-عملیات حسابداری کالای امانی

عملیات حسابداری فروش اقساطی –عملیات حسابداری مشارکت های خاص –عملیات حسابداری شعب داخلی عملیات حسابداری شعب خارجی –عملیات حسابداری گزارشگری میان دوره ای – عملیات حسابداری گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف شرکتها-عملیات حسابداری تهیه صورت های مالی تلفیقی

6.حسابداری بهایابی (حسابداری صنعتی )که شامل موارد زیر می باشد:

عملیات حسابداری مواد اولیه و مواد مستقیم –عملیات حسابداری دستمزد مستقیم –عملیات حسابداری سربار مستقیم –عملیات حسابداری سربار غیر مستقیم

عملیات حسابداری کالای در جریان ساخت-عملیات حسابداری کالای در جریان ساخت –عملیات حسابداری کالای ساخته شده –عملیات حسابداری هزینه یابی

 مرحله ای – عملیات حسابداری سفارش کار- عملیات حسابداری هزینه یابی جذبی –عملیات حسابداری هزینه یابی مستقیم –عملیات حسابداری حاشیه فروش –عملیات حسابداری حاشیه سود –عملیات حسابداری حاشیه ایمنی – عملیات حسابداری نقطه سربسر

7.عملیات حسابداری پیمانکاری که شامل موارد زیر می باشد:

انواع مناقصه- اسنادمناقصه-انواع قرار دادهای پیمانکاری –انواع ضمانت های قراردادهای پیمانکاری و عملیات حسابداری آنها- عملیات حسابداری اسناد مناقصه –عملیات حسابداری قرارداددر جریان ساخت-روشهای حسابداری شناسائی سود در شرکت های پیمانکاری. نحوه تهیه سود وزیان و ترازنامه شرکت های پیمانکاری ،عملیات حسابداری و نحوه محاسبه تعدیل در قرار دادهای پیمانکاری عملیات حسابداری قراردادهای پیمانکاری در دفاتر کارفرمای پیمانکار

8.عملیات حسابداری با رایانه(باکامپیوتر)که شامل موارد زیر می باشد:

عملیات حسابداری ثبت هزینه هاباکمک نرم افزار های هلو،رافع ،گلابی،چرتکه،سپیده،عملیات حسابداری ثبت در آمد با استفاده از نرم افزار های حسابداری ،عملیات حسابداری ثبت هریک از دارائیهادر دفاتر شرکتهابا کمک

 نرم افزار های حسابداری.عملیات حسابداری ثبت هریک از بدهیهای جاری و بلند مدت دردفاتر شرکت ها.عملیات حسابداری ثبت هریک از اجزاء حقوق صاحبان سرمایه در دفاتر حسابداری شرکتها.عملیات حسابداری ثبت هریک از اصلاح حسابهای

شرکت ها،عملیات حسابداری ثبت هریک از درآمد ها و هزینه های دوره در حساب سود و زیان و بستن حسابهای موقت با استفاده از نرم افزار ها ی حسابداری .

عملیات حسابداری بستن حسابهای دائم با کمک نرم افزارهای حسابداری عملیات حسابداری افتتاح حسابهای دائم در دفاتر سال جدید عملیات حسابداری خرید ها و فروش های دوره و ثبت آنها دردفاتر حسابداری با استفاده از نرم افزار های رایج در شرکت ها.

دو شعبه فعال